Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Hoa  – Số điện thoại: 091 6794375

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Thu Nguyệt – Số điện thoại: 094 9728228

Nguyễn Thụy Đài Trang – Số điện thoại: 091 9428498

Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Kim Thư – Số điện thoại: 090 9015728